Hvad gør vi?

En grøn og attraktiv by

Klimaforandringerne byder bl.a. på hyppigere og kraftigere regnskyl, der sætter kloaksystemet under pres. Det kan føre til oversvømmelse af kældre og udløb i naturen, når pladsen i kloaksystemet udfordres af længerevarende regnskyl og skybrud. Opgaven består derfor i at få regnvandet og ud af kloaksystemet, der hvor det skaber risiko for oversvømmelser og overløb.  

I klimatilpasningen af Odense tilstræber Odense Kommune og VandCenter Syd bæredygtige løsninger, der giver merværdi og bidrager til biodiversiteten. Så vi gør Odense grønnere og skaber rekreative og attraktive byrum samtidig med, at vi forebygger skader.

Klilmaforandringerne betyder også højere vandstande og risiko for stormflod.

Se kort med risiko for oversvømmelse ved stormflod og Odenses risikostyringsplan her.

Se eksempler på klimatilpasningsprojekter i Odense her.

Værktøjskassen


I værktøjskassen til at klimatilpasse Odense har vi både traditionelle og nyere løsninger. Den traditionelle løsning består i foretage forskellige forbedringer af kloaksystemet, så som at lægge større rør eller lede regn- og spildevand i hver sit rør.  

En nyere tilgang er at bruge regnvandet som ressource på overfladen. Denne løsning kaldes i fagsprog LAR og står for Lokal Afledning af Regnvand. Læs mere om forskellige typer af LAR herunder.

LAR-vejbed

LAR-vejbede anlægges på offentlige veje. Regnvandet fra vejen ledes til vejbedene, der nedsiver og fordamper vandet – og på den måde aflaster kloaksystemet. I bunden af bedene er der en særlig type jord, der filtrerer urenheder fra vejvandet, inden vandet siver ned i jorden.

Vejbedene beplantes med stauder, planter og træer, der optager regnvand, bidrager til biodiversiteten og forskønner lokalområdet. En yderligere fordel ved LAR-vejbede er, at de kan placeres som chikaner og hjælpe med at sænke trafikken på vejen.

Regnvandsbassin

Regnvandet ledes til et regnvandsbassin, der ligner en ’rigtig’ sø.

Regnvandssøer kan aflede større mængder regnvand og være med til at afhjælpe problemer med kælderoversvømmelser og reducere overløb til åer og vandmiljø. 

Mange fugle, fisk og andre dyr kan have søen som levested, der også kan være et udflugtsmål, hvor mennesker kan nyde naturen. Glisholm Sø er et eksempel på en regnvandssø i Odense.  

Permeabel belægning

Denne type belægning består af nogle ’huller’ eller hulrum, som regn- og overfladevand kan sive ned i, og er et alternativ til fliser og asfalt. 

Der kan plantes græs i hullerne, så man får et grønt islæt på en vej. Permeabel belægning kan især være oplagt på parkeringspladser, der har større befæstede areal. En grundejer kan også indrette sin indkørsel med permeabel belægning - og være med til at aflaste kloaksystemet. 

Faskine

En faskine er et hulrum eller en kasse under jorden, der opsamler regnvandet og lader det sive langsomt i ned jorden. Grundtanken her er at magasinere en mængde regnvand ved større regnskyl. På den måde kan en eller flere faskiner aflaste kloaksystemet eller tage presset fra andre LAR-løsninger.

Vi graver forskellige løsninger ned, der magasinerer regnvand efter samme princip som en faskine. Du kan som borger også grave en faskine ned i din have. En faskine kræver jævnlig vedligeholdelse.

Klimatilpasning støttet af EU

Odense Kommune og VandCenter Syds planlægning af klimatilpasningsindsatsen i Odense er en del af projektet Odense Modellen: Klimatilpasning i Odense, som er støttet af EU’s regionalfond.